Riigikontrolli tellimusel koostas HLP Riigikontrolli IT strateegia ja selle elluviimise tegevuskava 2010-2012.

Konsultant tutvus IT strateegia koostamise tööde käigus Riigikontrolli infosüsteemiga ja koostas kogunenud tähelepanekute alusel hetkeolukorra ülevaate.   Tehti süsteemi tehnilise registri andmete eksport ja analüüsiti tulemit. Vaadati üle olemasolev dokumentatsioon. Auditeeriti arvutitöökohti.

IT strateegias kirjeldati arendusprioriteedid ning eeldused prioriteetide tagamiseks. Lisaks kirjeldati valdkondade visioonid – infrastruktuur, arvutiabi, arendus, andmeturve. Sõnastati ja planeeriti vältimatud tegevused ning järgmise etapi tegevused kitsaskohtade likvideerimiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT strateegia ja tegevuskava 2010-2012
  3. IT strateegia ning tegevuskava 2010-2012 rakendamise juhend
  4. Ülevaade juhtkonnale

Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Riigikontrolli tegevuse eesmärk on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult ning tulemuslikult.

Projekti kestvus: september 2009 – oktoober 2009.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.