Ühe keskmise Eesti ettevõtte IT valdkonna küpsust võib lühidalt iseloomustada nii – taristu on kvaliteetne ja kasutajatugi toimib, aga süstemaatiline juhtimine puudub.

Sellise tõdemuseni olen jõudnud läbi kümnete Leego Hanssoni hindamisprojektide, kus oleme analüüsinud ettevõtete infotehnoloogia, infoturbe ja arenduste juhtimise korraldust. Iseloomustus kehtib nii 30 kui 3000 töötajaga organisatsioonide kohta.

IT taristusse on investeeritud piisavalt, serverid on sageli paigatatud kaasaegsetesse majutuskeskustesse ja andmeside kiirus on väga hea. Arvutid ja monitorid on kvaliteetsed ning hästi on korraldatud kasutajate nõustamine ja abistamine.

Ettevõtete vajadused on läinud aga palju keerukamaks. Tehnoloogiat vajatakse järjest kasvavas mahus nii põhitegevuse efektiivsuse saavutamiseks, kliendi- ja müügihalduses, logistikas ja kõigis muudes tugivaldkondades. Infosüsteemi rakendusi, andmeid ja automatiseeritud andmevahetust on palju. Tasapisi on kokku saanud infotehnoloogiline kompleks, mille terviklik ja ettevõtte ambitsioonidele vastav arendamine ja töökorras hoidmine on suur väljakutse.

Süsteemset IT keskkonna arengute juhtimist ei ole ettevõtetel sageli õnnestunud saavutada. Puuduvad IT juhi ja ettevõtte juhi ühist strateegilist planeerimist toetavad IT arengu- ja tegevuskavad ning visuaalselt kõnekad infosüsteemi ülevaated. Arenguprojektid liiguvad väga vaevaliselt ja tulemused on ebarahuldavad. Dokumentatsioon on ebaühtlane ja aegunud. Enamasti puuduvad testitud äri toimepidevuse plaanid. Sageli on kaotatud usk, et IT projektid saavad olla edukad ja lahendused kasutajasõbralikud ning töökindlad.

Põhjustest on mulle välja joonistunud kolm strateegilisemat:

 • Puudub pädev ja/või vajalike volitustega IT juht
 • Alahinnatakse IT strateegilise visiooni vajadust ja äri toimepidevuse riske
 • Muudatuste juhtimine on tehnoloogia projektides eriti keeruline

Isikliku kogemuse pealt võin kinnitada, et süsteemne IT juhtimine on võimalik ja selle saavutamine on palju lihtsam kui kardetakse.

Esimene samm väljendub hästi ütluses: „probleemi lahendamine algab probleemi tunnistamisest“.

Leego Hanssoni IT valdkonna hindamise sagedased järeldused:

 • Infosüsteemi haldus ja kasutajatugi toimivad
 • Infosüsteemi jätkusuutlikkus ei ole piisaval tasemel tagatud
  1. Puudub süsteemne IT juhtimine
  2. Infosüsteemi lahenduste dokumenteerimine on vähene
  3. Puudub süsteemne infoturbe haldus
  4. Arenduste juhtimise korraldus ei taga infosüsteemi rakenduste süstemaatilist arengut
 • IT valdkonda ei arendata vastavalt organisatsiooni arengueesmärkidele ja prioriteetidele
  1. Infosüsteem ei vasta ettevõtte tänastele ja tulevikuvajadustele
  2. Puuduvad kehtiv IT arengukava ja aastapõhine tegevuskava

Autor: Erkki Leego

Artikkel “IT taristu on valmis, aga kuidas edasi?” avaldati 7. veebruaril 2018. aastal veebiajakirjas ITuudised.ee.