05.-06.02.2020 viis Erkki Leego Keskkonnaameti juhtide arendusprogrammi raames läbi kahepäevase koolituse IT projektide ja arenduste juhtimisest.

Koolituse eesmärk: anda põhiteadmised IT valdkonna projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest.

Koolituse läbimise tulemusena osaleja: teab IT projektide elluviimise põhimõtteid; oskab ette valmistada ja hallata IT projekte.

Läbitud teemad:

  1. Digimuutuste kavandamine, trendid, ärivajaduse hindamine, ettevõtte IT küpsuse hindamine
  2. Digiarenduste juhtimise meetodid, projektide elukaar, aja- ja tegevuskava kavandamine
  3. Projekti organisatsioon, vastutuse jagunemine, võtmeisikute kaasamine
  4. Projektide protfelli haldus, IT arenduste teekaardi haldamine, IT arenduste järelevalve
  5. Lähteülesannete koostamine, projekti dokumentatsioon
  6. Projektide riskide juhtimine
  7. Digilahenduste juurutamine, digioskuste arendamine, tõhusate kasutusjuhendite koostamine
  8. Projektide lõpetamine, auditeerimine, erimeelsuste lahendamine

Keskkonnaamet on valitsusasutus, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Ameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.