Hansson, Leego & Partner analüüsis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ministeeriumi haldusala asutuste IKT korraldust.

Analüütikute ülesanne oli teostada valitsemisala IKT hetkeseisu analüüs, koondada ülevaade asutuste gruppide lõikes ning hinnata IKT taristu ja tugiteenuste seisukorda.

Uurimisvaldkonnad hõlmasid IKT taristut ja selle igapäevast kasutust, IKT tugiteenuseid ning IKT taristu ja personali arendusplaane 2014-2017. Asutused jagunesid 5 gruppi: riigi üldhariduskoolid (30 kooli), kutseõppeasutused (29 kooli), rakenduskõrgkoolid (7 kooli), teadus- ja arendusasutused (4 asutust) ja riigiasutused (3 asutust).

Projekti käigus tutvuti olemasolevate andmetega (nt. EHIS), viidi läbi kirjalik küsitlus, külastati 8 asutust, harmoneeriti ja analüüsiti kogutud andmed.

Projekti suur väljakutse oli lühike ajakava – tulemid oli vaja valmis saada 1,5 kuuga. Sellest lähtuvalt valiti metoodika ja analüüsi tulemi kirjeldamise viis. 73 asutuse IKT korralduse ülevaate saamisel oli kriitiline roll olukorda hästi ilmestada võimaldaval küsimustikul.

Tulemid:

  1. HTM-i haldusala IKT ressursside ja toimemudeli analüüs
  2. Küsimustikud koolidele ja asutustele
  3. Asutuste vastused, arvandmed, kohakülastuste tähelepanekud ja soovitused asutuste kaupa
  4. Haldusala asutuste IKT kulude koondatud andmed

Koostöö HLP’ga oli tõhus ning ekspertide märkimisväärne valdkonnateadlikkus andis projektile olulist lisandväärtust. HLP’d tahaks kiita ja tänada ka paindlikkuse eest kaasata projekti teostusesse täiendavat sisulist ekspertiisi saavutamaks oodatud tulemus. Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna nõunik Kristel Rillo

Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime. Ministeeriumi haldusalas on 11 allasutust, lisaks riigiõppeasutused ja teadus- ja arendusasutused. Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab üle 200 inimese, allasutustega kokku üle 350 inimese.

Projekti kestvus: november 2013 – jaanuar 2014.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.